Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie

Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie

R O Z H O D N U T Í

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto: Právnické osobě Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO: 60460709, se sídlem Kamýcká 129, Praha 6 (dále též „účastník řízení“), se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)

n a ř i z u j e

v období ode dne doručení tohoto rozhodnutí do ukončení mimořádných opatření plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie, a to:

 • bezodkladně písemně a telefonicky informovat Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k nařízení protiepidemických opatření o skutečnosti, že se účastník řízení dozvěděl o příjezdu vysokoškolských studentů, popř. pedagogů z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“) v posledních 14 dnech, k telefonickému spojení využít nepřetržitý pohotovostní telefon 733 673 900;
 • zákaz účasti na školní výuce po dobu 14 dnů po návratu z ČLR;
 • zákaz vstupu do studovny, knihovny, po dobu 14 dnů po návratu z ČLR;
 • omezit styk osob, které se v inkubační době vrátili z ČLR s ostatními fyzickými osobami po dobu 14 dní ode dne opuštění ČLR;
 • vybavit je alkoholovými dezinfekčními prostředky na ruce s virucidním účinkem;
 • prostory, ve kterých budou výše uvedené osoby ubytované, musí splňovat následující požadavky:
  • vybavení sociálního zařízení jednorázovými papírovými ručníky;
  • zajistit úklid a dezinfekci dezinfekčním prostředkem s plně virucidním účinkem všech společných prostor včetně sociálního zařízení;
  • zajistit denní odstraňovaní odpadu.

Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu